اخبار
استرداد مبلغ بلیت

هنر دوستان گرامی با توجه به لغو برنامه های اسفند ماه به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری جهت استرداد هزینه بلیت

شماره سفارش درج شده بر روی بلیت

اسم و فامیل

شماره کارت بانکی

را به شماره 9322 795 795 3000 ارسال کنید